Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti MARESI Foodbroker s.r.o.

Eigene Marken

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti MARESI Foodbroker s.r.o.

Vaše osobné údaje spracúvame výlučne v súlade s ustanoveniami Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z.. Nižšie uvádzame informácie o našej spoločnosti a o druhoch, rozsahu a účele zhromažďovania a použitia osobných údajov:

Spoločnosť MARESI Foodbroker s.r.o. je prevádzkovateľ zaoberajúci sa spracovaním osobných údajov. Kontaktovať nás môžete na nasledovnej e-mailovej adrese: office@maresi.sk.

Spracúvame osobné údaje, ktoré nám ako používateľ internetovej stránky poskytujete na základe vami zadávaných informácií, napr. počas  zasielania dopytu alebo počas registrácie. Údaje využívame na spracovanie vášho dopytu alebo registráciu. Právnym základom takéhoto spracovania osobných údajov je váš súhlas s ich spracovaním, ktorý ste nám poskytli pri zadaní vášho dopytu, alebo počas registrácie, ako aj plnenie zmluvy.

Ak ste nám ako používateľ našej internetovej stránky poskytli osobné údaje, použijeme ich výlučne na zodpovedanie vašich dopytov, plnenie zmluvy a technickú správu.  

Osobné údaje postúpime alebo zašleme tretej strane výlučne v prípade, ak ste nám k tomu vy ako používateľ internetovej stránky poskytli svoj súhlas, alebo ak je to nevyhnutné za účelom plnenia zmluvy. Ako používateľ internetovej stránky máte kedykoľvek právo súhlas poskytnutý s účinnosťou do budúcnosti odvolať.

Werte Background Maresi
Karriere Maresi

Ak ako používateľ internetovej stránky odvoláte svoj súhlas s ukladaním osobných údajov, všetky vaše uložené osobné údaje budú vymazané, ak už nie sú potrebné na účel určený ich ukladaním, alebo ak je ich ukladanie neprípustné z iných zákonných dôvodov, pričom vždy  dodržiavame povinnosti zákonného uchovávania údajov.

O uložených osobných údajoch týkajúcich sa vašej osoby vám kedykoľvek na základe vašej písomnej žiadosti radi poskytneme informácie. Vašu požiadavku, prosím, zašlite na nasledovnú e-mailovú adresu: office@maresi.sk. Ak sú nami spracúvané osobné údaje týkajúce sa vašej osoby nesprávne, prosím, informujte nás o tom. Okamžite ich upravíme. Ak si neželáte, aby sme naďalej vaše osobné údaje spracúvali, oznámte nám túto skutočnosť zaslaním správy na nasledovnú e-mailovú adresu: office@maresi.sk. Vaše osobné údaje prirodzene okamžite vymažeme, ak takémuto vymazaniu nebránia závažné právne dôvody, akými je napr. povinnosť zákonného uchovávania.  

Námietky ohľadom porušovania práva na poskytnutie informácií, porušovania práv mlčanlivosti, úpravy alebo výmazu údajov zasielajte Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Vision Bg