Právne upozornenie

Využívanie akýchkoľvek informácií poskytnutých na doméne www.maresifoodbroker.com spoločnosti Maresi Austria GmbH („Maresi Austria GmbH“) podlieha nasledujúcim podmienkam používania. Užívateľ webových stránok („užívateľ“) súhlasí s tým, že sa bude správať podľa týchto podmienok používania webových stránok. V prípade, že by sa užívateľ nechcel podriadiť týmto podmienkam, je mu výslovne zakázané  ďalšie používanie týchto webových stránok.  „Maresi Austria GmbH“ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť tieto podmienky. Platná verzia podmienok je zverejnená na webových stránkach v časti „Impressum/právne upozornenie“. V prípade, že užívateľ použije webové stránky po zverejnených zmenách, platia pre užívateľa už nové podmienky.

Eigene Marken
Vision Bg

Sťahovanie, tlač a ukladanie dát z týchto webových stránok je dovolené výlučne pre súkromé účely. Akékoľvek používanie nad tento rámec, zvlášť zriad´ovanie  hypertextových odkazov alebo zmena štruktúry webových stránok, alebo ich častí, vyžaduje predchádzajúci súhlas od „Maresi Austria GmbH“. Celý  obsah webových stránok a jeho časti bol vytvorený a je sledovaný s najväčšou  možnou starostlivosťou.

Napriek tomuto úsiliu nie je  možné vylúčiť, že  informácie obsiahnuté  na týchto webových stránkach nebudú úplné, správne a aktuálne. Rovnako tak nie je možné vylúčiť, že pri vyhľadávaní alebo sťahovaní dát z webových stránok nepríde kvôli škodlivým elementom k poškodeniu  užívateľského počítačového systému. Spoločnosť „Maresi Austria GmbH“ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté používaním týchto webových stránok, pokiaľ by se nejednalo o následok úmyselného aleboo hrubo nedbalého pochybenia spoločnosti „Maresi Austria GmbH“.

Všeobecné nákupné a dodacie podmienky

Vseobecne Nakupne Obchodne Podmienky

 

Všeobecné predajné a dodacie podmienky

Vseobecne Predajne Obchodne Podmienky

Handelsmarken